รู้จักเรา

แผนงานขับเคลื่อนสังคมด้วยดัชนีชี้วัดความก้าวหน้าที่แท้จริง

แผนงานขับเคลื่อนสังคมด้วยดัชนีชี้วัดความก้าวหน้าที่แท้จริง (National Progress Index Program) หรือที่รู้จักกันในชื่อย่อว่าแผนงาน NPI เป็นการรวมตัวของภาคีหลัก 6 องค์กรได้แก่

 • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.)
 • สำนักงานสถิติแห่งชาติ
 • กรมสุขภาพจิต
 • สถานีโทรทัศน์ทีวีไทย
 • มูลนิธิหัวใจอาสา
 • มูลนิธินโยบายสุขภาวะ

โดยมีเป้าหมายในการกระตุกและกระตุ้นให้สังคมไทยขับเคลื่อนไปสู่สังคมที่มีวัฒนธรรมการวางแผนและการตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลที่สะท้อนภาพของการพัฒนาในมิติต่างๆ อย่างเป็นองค์รวม เพื่อให้การวางแผนและการตัดสินใจอยู่บนพื้นฐานของการใช้เหตุผลอย่างรอบคอบเพื่อสร้างสมดุลของการพัฒนาและสร้างภูมิคุ้มกันในการพัฒนา

ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งในการกระตุ้นให้สังคมฉุกคิดถึงการนำข้อมูลมาใช้ในการวางแผนการพัฒนาในทุกระดับ แผนงาน NPI ได้ออกแบบแนวทางการทำงานด้วยองค์ประกอบการทำงาน 5 ส่วนด้วยกัน ได้แก่


 • การสำรวจมุมมอง ความคิด และสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับความก้าวหน้าของหลายภาคส่วน โดยเฉพาะภาคประชาชน ผ่านกระบวนการที่หลากหลาย
 • การออกแบบระบบบัญชีข้อมูลว่าด้วยความก้าวหน้าของชาติ ที่จะตอบสนองต่อมุมมอง และโจทย์ที่มีต่อการขับเคลื่อนงานที่หลากหลาย
 • การสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาดัชนีชี้วัดความก้าวหน้าในระดับท้องถิ่น และดัชนีชี้วัดความก้าวหน้าในเชิงประเด็น เพื่อเป็นเข็มทิศการพัฒนาที่เหมาะสม
 • การสร้างความร่วมมือ และการพัฒนาศักยภาพร่วมกันกับภาคีเครือข่าย เพื่อให้การขับเคลื่อนงานไปไปในวงกว้าง และเกิดการถกแถลงถึงความจำเป็น และแนวทางการประยุกต์ใช้ข้อมูล หรือดัชนีชี้วัดความก้าวหน้า
 • การสื่อสารสาธารณะในทุกระดับ เพื่อกระตุกความคิด และสร้างวัฒนธรรมการใช้ข้อมูลอย่างรอบด้านในการสร้างเข็มทิศทางการพัฒนา และการตัดสินใจในทุกระดับ