หนังสือ

คู่มือการใช้งาน NPI Data Me แอพลิเคชั่นสำหรับการจัดทำแบบสอบถามและประมวลผลออนไลน์

คู่มือการใช้งาน NPI Data More แอพลิเคชั่นสำหรับการสืบค้นข้อมูลความก้าวหน้าระดับจังหวัด (77 จังหวัด)

คู่มือการประยุกต์ใช้แอพลิเคชั่น NPI Data Move สำหรับการประมวลและนำเสนอผลแผยภาพแบบสี่ปัจจัยแบบเคลื่อนไหว

สำรวจมิติความยากจนจังหวัดเชียงรายผ่านข้อมูลตัวชี้วัดการพัฒนา

การสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมครัวเรือน 4 ตำบล (ต. ป่าสัก ต.ดอนศิลา ต.ท่าก๊อ และต.โป่งงาม) จังหวัดเชียงราย ปี 2559

แผนที่ความยากจนระดับตำบล จังหวัดเชียงรายปี 2558

การวิเคราะห์บริการทางนิเวศจากป่าชุมชน ตำบลบุญเรือง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงรายในปี 2559 

สำรวจสถานการณ์การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของจังหวัดชุมพร ไขสาเหตุที่ทำให้ชุมพรยังคงฝ่าฝันวิกฤตแกงเหลือง (ภาวะเศรษฐกิจถดถอยในภาคใต้จากราคายางที่ตกต่ำ)

ข้อมูลสำมะโนการเกษตร ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ ซึ่งจัดทำทุกๆ 10 ปี พบว่าภาคการเกษตรไทย ตลอด 20 ปีที่ผ่านมามีการเปลี่ยนแปลงไปหลายด้าน ได้แก่ โครงสร้างแรงงานภาคเกษตร การใช้ประโยชน์ที่ดิน การใช้ปุ๋ยเคมี และโครงสร้างการผลิต

การที่ประเทศไทยมี ‘ผู้ว่างงาน’ จำนวนน้อย หรือมีอัตราว่างงานต่ำ นั้นไม่ได้หมายความว่า สถานการณ์ของตลาดแรงงานของประเทศนั้นจะ ‘ดี’ เสมอไป การที่จะเข้าใจตลาดแรงงานของประเทศไทยได้ หากดูเพียงอัตราการว่างงานเพียงอย่างเดียว อาจจะไม่สามารถทำให้เรามองเห็นสภาพตลาดแรงงานและปัญหาที่แท้จริงของตลาดแรงงานของประเทศได้ เราจะต้องนำผู้ที่อยู่ในโครงสร้างกำลังแรงงานมาพิจารณาประกอบด้วย โดยเฉพาะผู้ทำงานไม่เต็มประสิทธิภาพหรือผู้ทำงานต่ำระดับ (underemployment) ดังนั้นเราควรจะต้องทำการศึกษาในหลายมิติ ซึ่งในการนี้เราจะศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของการทำงานต่ำกว่าระดับ ซึ่งบอกถึงการทำงานไม่เต็มประสิทธิภาพของแรงงานด้วย

Pages