หนังสือ

ในปัจจุบันประเทศไทยมีจ ำนวนและสัดส่วนของผู้สูงอำยุเพิ่มขึ้นอย่ำงรวดเร็วและต่อเนื่อง ในขณะที่ประชำกรวัยเด็กและ แรงงำนลดน้อยลงเรื่อยๆ มีผลท ำให้โครงสร้ำงทำงประชำกรของประเทศไทยเปลี่ยนไป โดยที่มีฐำนของวัยผู้สูงอำยุเพิ่มมำกขึ้น ด้วยเหตุนี้ทำงผู้วิจัยจึงได้ตระหนักถึงควำมส ำคัญของกลุ่มวัยผู้สูงอำยุ ซึ่งจะต้องมีกำรจัดระบบกำรดูแลผู้สูงอำยุในระยะยำวให้มี คุณภำพชีวิตที่ดี ทั้งเรื่องกำรจัดสรรทรัพยำกรต่ำงๆ ที่มีอยู่อย่ำงจ ำกัด กำรจัดสรรสวัสดิกำรและบริกำรทำงกำรแพทย์ที่จ ำเป็น ส ำหรับผู้สูงอำยุ จึงท ำกำรศึกษำถึงท ำกำรศึกษำถึงปัจจัยต่ำงๆ ที่มีอิทธิพลต่อระดับควำมสุขของผู้สูงอำยุ ภำยใต้ข้อมูลจำกกำรส ำรวจ ประ

การทำความเข้าใจกับความพึงพอใจในชีวิต (Life Satisfaction) และความเชื่อมั่นในอนาคตของเยาวชนไทยรุ่นใหม่ โดยสัมพันธ์กับมิติต่างๆ ในการดำเนินชีวิตของเยาวชน ไม่ว่าจะเป็นถิ่นที่อยู่ ฐานะความเป็นอยู่ สถานภาพความสัมพันธ์ในครอบครัว และอื่นๆ เพื่อที่จะทำความเข้าใจกับความพึงพอใจในชีวิตปัจจุบันและความคาดหวังต่อการพัฒนาในอนาคตของเยาวชนแต่ละกลุ่มฐานันดร

ศึกษาการเปลี่ยนแปลงด้านผลผลิต และราคาะผักผลไม้ไทยตั้งแต่ปี 2548 ถึง 2559 เพื่อสะท้อนสถานการณ์ห่วงโซ่อุปทานของผักและผลไม้

ติดตามการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจที่ฐานรากและความเหลื่อมล้ำในมิติต่างๆ โดยสำนักงานสถิติแห่งชาติได้นำข้อมูลโครงการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน ปี 2545 – 2558 มาศึกษาวิเคราะห์ภาวะความเป็นอยู่ด้านรายได้ ค่าใช้จ่าย หนี้สิน ตลอดจนการเข้าถึงสวัสดิการและความช่วยเหลือจากภาครัฐ

สถานการณ์การพัฒนาจังหวัดสุพรรณบุรี

สถานการณ์การพัฒนาของ 14 จังหวัดภาคใต้

สถานการณ์การพัฒนาผ่านมิติเศรษฐกิจ สังคม สุขภาพ และสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุดรธานี

สำรวจสถานการณ์การพัฒนาเศรษฐกิจสังคมจังหวัดสระแก้ว

ประเด็นฉุกคิดทิศทางการพัฒนาจังหวัดกาญจนบุรีสะท้อนผ่านตัวชี้วัดการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และสุขภาพ

สถานการณ์เศรษฐกิจ สังคม สุขภาพ สิ่งแวดล้อมของจังหวัดอุทัยธานี

Pages