หนังสือ

มองให้ลึก ดูให้เห็น เพื่อก้าวต่อไปของเมืองนนท์

ประมวลเรื่องราวและเส้นทางการสร้างภาพอนาคตแห่งวิถีบูรพา จากการจัดกิจกรรม"2 ทศวรรษข้างหน้า บูรพาจะไปทางไหน?" เมื่อวันที่ 2-4 กรกฎาคม 2557 ณ โรงแรมฮิลไซด์คันทรีโฮม กอล์ฟแอนด์รีสอร์ท จ. ปราจีนบุรี

ข้อมูลสะท้อนคิด เรื่องราวชีวิตคนอำนาจฯ สู่หลักปฏิบัติการขับเคลื่อนเมืองธรรมเกษตร

ข้อมูลชวนคิด...ก่อนวาดผังชีวิตคนปราจีน

สำรวจกันให้รู้ ดูกันให้เห็น กับข้อมูลความก้าวหน้าของเมืองชลแบบรอบด้าน

ระบบพลังงานของประเทศไทย ยังคงเผชิญปัญหาและความท้าทายทั้งในด้านเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม โดยข้อมูลในด้านประสิทธิภาพการใช้พลังงานของประเทศในช่วงปี 2544 - 2556 ชี้ว่า แนวโน้มยังไม่ได้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพราะในบางปี ประสิทธิภาพในการใช้พลังงานดีขึ้น แต่บางปีกลับมีประสิทธิภาพในการใช้พลังงานแย่ลง แนวทางออกที่สำคัญประการหนึ่ง คือ การพัฒนาพลังงานหมุนเวียนเพื่อผลิตไฟฟ้า เนื่องจากเป็นทรัพยากรพลังงานที่มีอยู่ภายในประเทศ ซึ่งจะช่วยลดการนำเข้าพลังงานและสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ รวมทั้งมีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกน้อยมากเมื่อเปรียบเทียบกับการผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์

เป็นที่แน่นอนแล้วที่ประเทศไทยก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงวัย แต่หากพิจารณาสถานการณ์การออมของกลุ่มวัยเกษียณแล้วพบว่ามีปัญหามากมีเพียง 1 ใน 3 เท่านั้นของคนกลุ่มนี้ที่มีการออม และที่น่าตกใจยิ่งกว่าคือกลุ่มก่อนวัยเกษียณมีระดับการออมน้อยกว่าวัยเกษียณเสียอีก แม้ว่ากลุ่มนี้จะยังมีศักยภาพในการหารายได้มากกว่าก็ตาม (สะท้อนจากกลุ่มที่มีรายได้เกินเพียงพอยังมีการออมน้อยกว่าวัยเกษียณ) สถานการณ์ดังกล่าวทำให้ภาครัฐและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องจำเป็นต้องรณรงค์การออมในทุกกลุ่มวัย (จะไม่ทันการณ์หากจำกัดการรณรงค์เฉพาะกลุ่มวัยก่อนเกษีณ และวัยเกษียณเท่านั้น) เพื่อให้ตระหนักถึงความสำคัญของการออมต่อการสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิ

แม้ในภาพรวมประเทศไทยจะยังมีความมั่นคงทางอาหาร แต่คนไทยกลับมีความมั่นคงทางอาหารลดลง โดยเฉพาะ “คนรุ่นใหม่” ที่พึ่งตนเองด้านอาหารได้น้อยลง และมีความเสี่ยงในการบริโภคมากขึ้น รวมทั้ง “คนจน” ที่ไม่ได้ผลิตอาหารเองอีกต่อไป ที่ต้องแบกภาระค่าใช้จ่ายด้านอาหารสูงขึ้น แต่ได้รับสารอาหารไม่เพียงพอกับความต้องการของร่างกาย ความไม่มั่นคงทางอาหารจึงเป็นเสมือน “ภัยเงียบ” ที่กำลังคืบคลานเข้ามาในสังคมไทย
การผลิตในภาคเกษตรยังมีการขยายตัวและเติบโตอย่างต่อเนื่อง ทั้งยังเป็นฐานให้ภาคอุตสาหกรรมและบริการต่างๆ ที่มีความต่อเนื่องกับภาคเกษตร ขยายฐานการผลิตสินค้าและบริการได้เพิ่มขึ้น ภาคเกษตรยังมีความสำคัญต่อเศรษฐกิจภูมิภาค และเป็นแหล่งสร้างงานที่สำคัญของประเทศ แต่เกษตรกรส่วนใหญ่ยังไม่ได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรม และมีความท้าทายด้านการขาดแคลนแรงงานรุ่นใหม่และการเข้าสู่สังคมสูงอายุ การลงทุนสร้างมูลค่าและคุณค่าเพิ่มในภาคเกษตร รวมถึงภาคอุตสาหกรรมและบริการที่ต่อเนื่องจากภาคเกษตร จะช่วยยกระดับให้ฐานเศรษฐกิจของประเทศเข้มแข็งมากขึ้น เกษตรกรที่เป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศ มีงานทำและมีฐานะทางเศรษฐกิจดีขึ้น นอกจากนี้ภาค

การศึกษา “4 กลุ่มครัวเรือนไทย” ครั้งนี้ จัดทำขึ้นเพื่อเป็นการยืนยันว่ายังคงมีความไม่เท่าเทียมกันหรือความเหลื่อมล้ำในด้านรายได้และชีวิตความเป็นอยู่ของครัวเรือนไทย เป็นการนำข้อมูลจากการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2556 ที่สำรวจโดยสำนักงานสถิติแห่งชาติมาทำการวิเคราะห์ด้วยเทคนิคการจัดกลุ่ม (Cluster Analysis) เพื่อที่จะจำแนกกลุ่มของครัวเรือนออกเป็นพวกๆ ตามลักษณะที่มีความคล้ายคลึงกัน

Pages