หนังสือ

ความพึงพอใจในชีวิตของคนในสังคมให้น้ำหนักกับการวัดปัจจัย/วัตถุภายนอกที่จำเป็นต่อการมีคุณภาพชีวิตที่ดี แต่บางครั้งการมีคุณภาพชีวิตที่ดีก็ไม่ได้หมายถึงความพึงพอใจในชีวิตของผู้คนในสังคมเสมอไป ดังนั้นการวัดความพึงพอใจและความสุขในชีวิตจึงเป็นสิ่งจำเป็นที่ต้องทำควบคู่กัน ซึ่งที่ผ่านมามีการวัดความพึงพอใจในชีวิตของผู้คนในสังคมมีน้อยมาก ด้วยเหตุนี้ทางสำนักสถิติสาธารณมติ สำนักงานสถิติแห่งชาติ ร่วมกับแผนงานขับเคลื่อนสังคมด้วยวัฒนธรรมการใช้ข้อมูล สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ได้จัดทำ “การสำรวจความพึงพอใจและความสุขในชีวิตของชาวไทย”โดยมีการเก็บข้อมูลจำนวน 54,100 ตัวอย่างทั่วประเทศในปี 2555

การจัดทำสำมะโนประชากรและเคหะ ทุกๆ 10 ปี โดยสำนักงานสถิติแห่งชาติถือเป็นข้อมูลสำคัญสะท้อนสถานการณ์ของประชากรของประเทศ โดยผลสำมะโนประชากรและเคหะปีล่าสุด (พ.ศ. 2553) พบว่าประชากรไทยมี 63,790,000 ล้านคน (เฉพาะประชากรสัญชาติไทยและไม่ใช้สัญชาติไทยที่มีชื่อในทะเบียน) ข้อมูลดังกล่าวเป็นฐานข้อมูลสำคัญสำหรับสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมใช้ในการคาดประมาณประชากรไทยในอนาคต จากรายงานล่าสุด (ปีพ.ศ.

การพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจของประเทศเป็นไปอย่างเข้มแข็ง และก่อให้เกิดความเท่าเทียมกันทางเศรษฐกิจ มีการกระจายรายได้ที่เป็นธรรม ภาครัฐควรให้ความสำคัญกับครัวเรือนในควินไทล์ที่ 1ในฐานะกลุ่มบุคคลที่มีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงของภาวะทางเศรษฐกิจสูง การยกระดับค่าจ้าง การสร้างมูลค่าของสินค้าภาคการเกษตรและประมง ตลอดจนการบริหารจัดการสินค้าภาคการเกษตรอย่างโปร่งใสและเป็นธรรม จะช่วยให้ครัวเรือนในควินไทล์ที่ 1 ขึ้นมีคุณภาพชีวิตที่ดีสามารถยืนหยัดและร่วมเป็นพลังในการขับเคลื่อนให้ประเทศไทยพัฒนารุดหน้าดังอารยประเทศในอนาคตอันใกล้

บทบันทึกแห่งการเรียนรู้เพื่อแสวงหาแนวทางการอยู่ร่วมกันระหว่างชุมชนและอุตสาหกรรม กรณีนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร จ.ชลบุรี

How happy and satisfied with life are Thai people?

วันนี้คนไทย มีความพึงพอใจและความสุขในชีวิตมากน้อยเพียงใด

แบบฝึกหัดชวนคิดเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับชุมชนในการรับมือกับการแปลงขยะเป็นพลังงาน

เอกสารประกอบการบรรยายเวทีสถานีความคิด: การพัฒนาดัชนีชี้วัดความก้าวหน้าที่แท้จริงของประเทศไทย ครั้งที่ 3 "เปลี่ยนมาตรวัดทางเศรษฐกิจให้เห็นชีวิตและความเป็นมนุษย์" เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2555 ณ หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ(สวนรถไฟ) กรุงเทพฯ

Pages