แผ่นพับ

จากผลการประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อม “Asian Green City Index” ทำให้รับรู้ว่ากรุงเทพฯ กำลังจะตกขบวนความเขียว จากกองขยะที่เพิ่มขึ้นโดยไร้การจัดการที่ดี การใช้น้ำที่ไม่มีประสิทธิภาพ การใช้พลังงานอย่างฟุ่มเฟือย และปอดสำหรับคนกรุงเทพที่มีเพียงน้อยนิด
วิเคราะห์เจาะลึกผลจากการสำรวจสาธารณมติ ที่ทำให้ฉุกคิดถึงมุมมองของคนกลุ่มต่างๆที่ทำให้เราต้องหันมาทบทวนการออกแบบระบบข้อมูลสะท้อนความก้าวหน้าที่ตอบสนองต่อความหลากหลายได้อย่างครอบคลุม
ทางแผนงานฯ ได้จัดทำเอกสารและสื่อต่างๆเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ และสร้างช่องทางการสื่อสารกับสังคม ให้เกิดความตรัหนักและเข้าใจในการพัฒนาดัชนีชี้วัดความก้าวหน้าที่แท้จริง