ปฏิทินกิจกรรม

เวที "จุดประกายความคิด มองอุดรอย่างรอบด้าน เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน"
นิทรรศการ “จิ้นเปลี่ยนโลก เพื่อภาคเกษตรอยู่รอด อยู่ร่วม อยู่ยั่งยืน”
กระบวนการออกแบบและพัฒนาต้นแบบ (Prototype) ว่าด้วยการสื่อสารงานสมัชชาอู่ข้าวอู่น้ำ
เวทีอู่ข้าวอู่น้ำคนภาคกลาง "อยู่รอด อยู่ร่วม อยู่ยั่งยืน"
เวทีการกำหนดภาพอนาคตการพัฒนา 20 ปี ตามยุทธศาสตร์สระแก้วเมืองแห่งความสุข ภายใต้ 4 ดีวิถีพอเพียง และเขตเศรษฐกิจพิเศษนวัตกรรมจังหวัดสระแก้ว
เข้าร่วมประชุมและนำเสนองานวิชาการ 5th OECD World Forum on statistics ,Knowledge and policy , Guadalajara, Mexico
ประชุมการทบทวนแนวทางการขับเคลื่อนเมืองธรรมเกษตร จังหวัดอำนาจเจริญ
เวที “การท่องเที่ยวกระบี่อย่างยั่งยืน”
Thai Young Leader Camp
เวที “อุดรสู่การพัฒนาที่รอบด้าน”

Pages