ปฏิทินกิจกรรม

เวที “ร่วมคิด ร่วมขับเคลื่อนชุมพรสู่ความมั่นคงรอบด้าน”
เวที “วัฒนธรรมการใช้ข้อมูลเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมจังหวัดสระแก้ว”
ถอดบทเรียนอำนาจเจริญ
อำนาจเจริญ สู่ เมืองธรรมเกษตร
ปฏิบัติการชวนคิด ชวนคุย: “วัฒนธรรมการใช้ข้อมูลเพื่อการเปลี่ยนผ่านของสังคมไทย”
ฝึกอบรมนักวิจัยวัยทีน "การประยุกต์ใช้ข้อมูลเพื่องานวิจัย"
NPI สัญจรสู่เมืองธรรมเกษตร อำนาจเจริญ
ประชุมเตรียมความพร้อมสู่การวางแผนพัฒนาจังหวัดอำนาจเจริญสู่เมืองธรรมเกษตร 6
วิทยากร 'พลังข้อมูลเพื่อขับเคลื่อนสังคม" วันที่ 14 พ.ค. 2557
การลงพื้นที่เก็บข้อมูลระดับตำบลสู่การวางแผนพัฒนา

Pages