ปฏิทินกิจกรรม

เวทีสถานีความคิด: การพัฒนาดัชนีชี้วัดความก้าวหน้าที่แท้จริงของประเทศไทย ครั้งที่ 4
เวทีสถานีความคิด: การพัฒนาดัชนีชี้วัดความก้าวหน้าที่แท้จริงของประเทศไทย ครั้งที่ 3
เวทีสถานีความคิด: การพัฒนาดัชนีชี้วัดความก้าวหน้าที่แท้จริงของประเทศไทย ครั้งที่ 2
เวทีสถานีความคิด: การพัฒนาดัชนีชี้วัดความก้าวหน้าที่แท้จริงของประเทศไทยครั้งที่ 1
หลักสูตรย่อยที่ 3 “กลยุทธ์การสร้างสื่อเพื่อขับเคลื่อนสังคม”
หลักสูตรย่อยที่ 2 นวัตกรรมทางสังคม “เปลี่ยนข้อจำกัดเป็นทางออก”
หลักสูตรย่อยที่ 1 กระบวนการจัดทำตัวชี้วัดการพัฒนา “เปลี่ยนทุกข์ และความหวังเป็นข้อมูล”

Pages