การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “พลังการใช้ข้อมูลเพื่อการพัฒนา” ให้แก่นักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร

ทางแผนงานได้จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “พลังการใช้ข้อมูลเพื่อการพัฒนา” ให้กลุ่มนักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร จำนวน 18 คน ในวันที่ 5 ก.พ. 59 โดยฝึกอบรมถึงข้อมูลตัวชี้วัดสะท้อนความก้าวหน้าในมิติต่างๆ และนำเสนอแนวทางการวิเคราะห์ข้อมูลที่สำคัญที่นักศึกษาสามารถนำไปปรับใช้เพื่อการวิเคราะห์ทิศทางการพัฒนาประเทศได้ดีขึ้น โดยรูปแบบการอบรมผ่านกิจกรรมที่หลากหลายตั้งแต่ การเล่นเกม การบรรยาย และกระบวนการทำงานกลุ่ม เพื่อให้นักศึกษาทดลองวิเคราะห์ และนำเสนอข้อมูลที่สามารถเชื่อมโยงไปสู่การพัฒนานโยบายสาธารณะ