กิจกรรมค่าย “สระแก้วฟอรั่ม”

ทางแผนงานได้จัดกิจกรรมค่าย “สระแก้วฟอรั่ม” อบรมให้ความรู้เรื่องข้อมูลเพื่อการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ และการใช้ข้อมูลพยากรณ์อากาศผ่านแอพลิเคชั่นให้กับเยาวชนประมาณ 30 คน ระหว่างวันที่ 29-31 มกราคม 2559 ตำบลเขาสามสิบ อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว โดยโครงการค่ายอบรมนี้เป็นการต่อยอดเป้าหมายที่ทางจังหวัดสระแก้วต้องการให้จังหวัดเป็นเมืองนวัตกรรมส่งเสริมคุณภาพชีวิตเกษตรกรที่เป็นคนส่วนใหญ่ของจังหวัด ดังนั้นทักษะความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการพื้นที่ และเกษตรจึงเป็นสิ่งจำเป็น รวมถึงความรู้ด้านเทคโนโลยีสมัยใหม่ โดยหวังว่าเมื่อเยาวชนมีทักษะเหล่านี้จะช่วยเป็นหนึ่งแรงขับเคลื่อนนวัตกรรรมใหม่ๆ ในพื้นที่ และนำความรู้เหล่านี้ไปขยายผลกับผู้ปกครองให้สามารถใช้ข้อมูลพยากรณ์อากาศชุมชนสำหรับการวางแผนการเกษตรในไร่นาของตนให้ทันต่อภาวะการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศที่แปรปรวนได้ดีขึ้น