นิทรรศการแบบสร้างการมีส่วนร่วมภายใต้แนวคิด “5% Up ภาคการเกษตร”

ทางแผนงานได้เข้าร่วมงานสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ และได้จัดนิทรรศการแบบสร้างการมีส่วนร่วมภายใต้แนวคิด “5% Up ภาคการเกษตร” ระหว่างวันที่ 21-23 ธันวาคม 2558 เน้นการนำแนวคิดที่เครือข่ายสมัชชาอู่ข้าวอู่น้ำภาคกลางมาร่วมกันคิดมาทดลองสื่อสารในงานกลับกลุ่มคนที่ขับเคลื่อนงานด้านสังคมและสุขภาพภายใต้แนวคิดหลัก ““5% Up ภาคการเกษตร: ทำได้จริง หรือ ฝันไป” รวมถึงมีการสื่อสารแนวคิดเรื่อง “ซุปเปอร์คลัสเตอร์” “การลงทุนโดยตรงภาคชุมชน” (Community Direct Investment: CDI) และ “มาตรฐานการลงทุนที่เป็นมิตรกับชุมชน” (Community Standard Investment: CIS) โดยรูปแบบของงานนิทรรศการนอกจากโปสเตอร์ให้รายละเอียดเกี่ยวกับที่มาที่ไปของแนวคิดแต่ละด้านแล้ว ยังมีการออกแบบกิจกรรมการมีส่วนร่วมกับผู้เข้าร่วมงาน เช่น การทำแบบสอบถามออนไลน์ เพื่อรวบรวมความคิดเห็นเกี่ยวกับ CDI และ CIS และกิจกรรมเกมเพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์ภาคเกษตร รวมถึงการจัดกลุ่มพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้เข้าร่วมงาน โดยคนนำคุยนั้นจะเป็นสมาชิกเครือข่ายอู่ข้าวอู่น้ำ เพื่อให้เครือข่ายสามารถประเมินปฏิกิริยาการตอบสนองต่อสารที่สื่อออกไปว่ามีจุดแข็ง จุดอ่อนเช่นไร เพื่อมาปรับปรุงแนวคิดให้สมบูรณ์มากขึ้น สามารถตอบสนองต่อคำถาม หรือข้อสงสัยของสาธารณะได้ชัดเจนขึ้น รวมถึงการปรับรูปแบบการนำเสนอต่อสาธารณะ นอกจากนั้นมีการจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการภายใต้ชื่อ “ข้อมูลคุณทำได้” ซึ่งมีการสอดแทรกประเด็นการขับเคลื่อนงานของสมัชชาอู่ข้าวอู่น้ำ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้
ถกแถลงถึงแนวทางการขับเคลื่อนของเครือข่าย โดยผลจากการจัดนิทรรศการในครั้งนี้ ทางเครือข่ายสะท้อนว่าผู้เข้าร่วมส่วนใหญ่เห็นด้วยถึงแนวคิด CDI และ CSI จะเป็นเครื่องมือสำคัญที่จะช่วยยกระดับภาคเกษตร และชุมชน ให้สามารถอยู่รอด อยู่ร่วม และอยู่ยั่งยืนได้จริง แต่ในเชิงปฏิบัติจริงต้องมีการออกแบบที่ละเอียด ชัดเจนเพื่อให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องสามารถร่วมมือในการพัฒนาเรื่องดังกล่าว อย่างไรก็ดีทางเครือข่ายเห็นว่าครั้งนี้เป็นการทดลองครั้งแรก และกลุ่มคนส่วนใหญ่ที่เข้าร่วมงานอยู่ในภาคการขับเคลื่อนงานด้านสังคม ซึ่งมักมีแนวคิดที่เห็นด้วยกับงานพัฒนาชุมชนอยู่แล้ว ดังนั้นจำเป็นต้องนำแนวคิดนี้ไปทดลองกลับกลุ่มคนอื่นๆ โดยเฉพาะนักลงทุน และภาครัฐ ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีบทบาทสำคัญและเกี่ยวข้องกับการแปลงแนวคิด CDI และ CSI ให้เป็นจริงต่อไป