พัฒนาศักยภาพนักจัดทำข้อมูลกับหน่วยงานราชการ จังหวัดอุดรธานี

แผนงานฯ ร่วมมือกับโครงการพัฒนาศักยภาพนักจัดทำข้อมูลในการจัดหลักสูตรการพัฒนานักขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดอุดรธานี 3 กุมภาพันธ์ 2559 ผู้เข้าร่วมเป็นเจ้าหน้าที่จากหลากหลายหน่วยงานราชการ
กระบวนการจัดงานในครั้งนี้ได้มีการออกแบบกิจกรรมให้ผู้เข้าร่วมสามารถทำความเข้าใจกับวัตถุประสงค์ของงาน และเห็นความสำคัญของการจัดทำข้อมูล โดยช่วงเช้า ได้มีการนำเสนอที่มาของโครงการและวัตถุประสงค์ จากนั้นได้ให้ผู้เข้าร่วมได้ร่วมเล่นเกมในการแก้ไขสถานการณ์สมมติ ในช่วงบ่าย ผู้เข้าร่วมได้สวมบทบาทนักข่าว นำเสนอข่าวใน 4 ประเด็น ได้แก่ เศรษฐกิจ ทรัพยากรน้ำ สุขภาพและการศึกษา เพื่อให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ในการหยิบประเด็น และการร้อยเรื่องราวให้ข้อมูลนั้นมีความน่าสนใจมากขึ้น โดยหลังเสร็จสิ้นกระบวนการ ได้มีการแบ่งกลุ่มการทำงานวิเคราะห์ข้อมูลอย่างเป็นทางการออกเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ 1) เศรษฐกิจ 2) การศึกษา 3) สิ่งแวดล้อม 4) สุขภาพ ซึ่งแต่ละกลุ่มจะได้โจทย์ในการทำงานในการสืบค้นข้อมูลในประเด็นที่กลุ่มสนใจ เพื่อนำมาเป็นข้อมูลนำเข้าสำหรับกระบวนการต่อไป