อบรมเชิงปฏิบัติการ "Small People Go Big Data

กระบวนการฝึกอบรมทักษะการวิเคราะห์และการนำเสนอข้อมูลเพื่อการพัฒนา พร้อมกับเรียนรู้การเชื่อมโยงข้อมูลกับการกำหนดทิศทางการพัฒนา การประยุกต์ใช้แอพลิเคชั่น Data More (การสืบค้นข้อมูลตัวชี้วัด), แอพลิเคชั่น Data Me (การสร้างแบบสอบถามออนไลน์) และ แอพลิเคชั่น Data Move (การสร้างกราฟนำเสนอข้อมูลแบบเคลื่อนไหว) เพื่อช่วยให้การทำงานข้อมูลของท่านมีประสิทธิภาพ สะดวก รวดเร็ว และสนุกมากขึ้น

รับจำนวน: 30 ท่าน

ค่าเข้าร่วมฝึกอบรม 2 วัน : 4,000 บาท
มีทุนสนับสนุนการเข้าร่วมกิจกรรมสำหรับนักพัฒนาสังคมและนิสิตนักศึกษา (ติดต่อ jaiko17@yahoo.com)

ดาวโหลดใบสมัครได้ที่
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd7sfnHMTTqoXJCGch8uxvCeGydovOl...

กำหนดการอบรมเชิงปฏิบัติการ SMALL PEOPLE GO BIG DATA
“กระบวนการฝึกอบรมทักษะการวิเคราะห์และการนำเสนอข้อมูลเพื่อการพัฒนา”
วันที่ 10-11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 ณ โรงแรงมทีเค พาเลซ (แจ้งวัฒนะ) ห้อง กัลปพฤกษ์ 1 ชั้น 2

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2559
09.00-09.30 น. : ชี้แจงวัตถุประสงค์และขั้นตอนการดำเนินการทั้งหมด
09.30-11.30 น. : กิจกรรม "เราเห็นอะไรในข้อมูล"
11.30-12.00 น. : การบรรยายสรุปเรื่อง การตั้งสมมติฐานและการทดสอบสมมติฐาน
13.00-14.30 น. : กิจกรรม "การทดสอบสมมติฐาน" และ "การนำเสนอข้อมูล"
14.30-15.00 น. : การบรรยาย เรื่อง โปรแกรม NPI-Data More
15.00-16.30 น. : การทดลองใช้โปรแกรม NPI-Data More

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2559
09.00-09.30 น.: การบรรยาย เรื่อง การรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม NPI-Data Me
09.30-11.30 น.: การทดลองใช้โปรแกรม NPI-Data Me
11.30-12.00 น.: การนำเสนอผลงานการวิเคราะห์ข้อมูล
13.00-14.00 น.: การบรรยายเรื่อง การนำเสนอข้อมูลแบบหลายปัจจัยและการใช้โปรแกรม NPI Data Move
14.00-15.30 น. : การทดลองใช้โปรแกรม NPI-Data Move
15.30-16.00 น. : การนำเสนอผลงาน
16.00-16.30 น. : สรุปผลการประชุม