เวทีวิชาการ “วัฒนธรรมการใช้ข้อมูล: เจาะข้อมูล จูนความคิด แจ้งวิกฤต จุดติดทุกโอกาส”

กำหนดการ
เวทีวิชาการ “วัฒนธรรมการใช้ข้อมูล: เจาะข้อมูล จูนความคิด แจ้งวิกฤต จุดติดทุกโอกาส”
วันอังคารที่ 25 เมษายน 2560 เวลา 08.00 – 15.30 น.
ณ ห้องประชุมออดิทอเรียม ชั้น 2 ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ
=========================================================

08.00 – 09.00 น. ลงทะเบียน
09.00 – 09.10 น. กล่าวต้อนรับ
โดย ดร.ณัฐพันธ์ ศุภกา สำนักพัฒนาภาคีสัมพันธ์และวิเทศน์สัมพันธ์ สสส.
09.10 – 09.30 น. ปาฐกถา “การเรียนรู้กลับทางในสังคมดิจิทัล”
โดย ศาสตราจารย์ นายแพทย์วิจารณ์ พานิช
ประธานกรรมการสถาบันส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อสังคม
09.30 – 09.45 น. ปาฐกถา “ระบบข้อมูลในยุคดิจิทัล”
โดย นายอาจิน จิรชีพพัฒนา
รองผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ
09.45 – 10.00 น. พักรับประทานอาหารว่าง
10.00 – 12.00 น. พื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ มองอดีตผ่านข้อมูลเพื่อการออกแบบอนาคต

ช่วงแรก: จุดประเด็นด้วยข้อมูลสำคัญๆ สะท้อนสถานการณ์สังคมไทยในยุคเปลี่ยนผ่าน เช่น การพัฒนาเศรษฐกิจที่ฐานราก ภาวะการมีงานทำ ปัจจัยที่ส่งผลต่อการความยากจน การ
เปลี่ยนแปลงโครงสร้างการเกษตรใน 2 ทศวรรษ ปัจจัยสร้างสุขสำหรับสังคมสูงวัย ถอดรหัสความคิดของเยาวชนต่อทิศทางการพัฒนา เป็นต้น

ช่วงสอง: ชวนคิด ชวนคุย (กับผู้เข้าร่วมทั้งหมด) ถึงทิศทางการพัฒนาที่ผ่านมา และร่วมกับขบคิดถึงโจทย์และความท้าทายสำคัญที่ช่วยสร้างภูมิคุ้มกัน และความยั่งยืนในการพัฒนาประเทศ

12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 15.00 น. เปิดความคิด นวัตกรรมการจัดทำและการใช้ข้อมูลผ่าน 2 กิจกรรมห้องย่อย ดังนี้

• ห้องย่อยที่ 1 : นวัตกรรมการใช้ข้อมูลเพื่อการขับเคลื่อนสังคมในยุค 4.0 (ห้องประชุมย่อย 403 ชั้น 4)

พูดคุยและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับทิศทาง โอกาส และความท้าทายในการสร้างสรรค์นวัตกรรมการใช้ข้อมูลเพื่อขับเคลื่อนสังคมในยุค 4.0 โดยมีวิทยากรร่วมแบ่งปันประสบการณ์ ได้แก่

1) ไกลแค่ไหนคือใกล้...เมื่อข้อมูลจากฟ้า(ข้อมูลดาวเทียม) ไม่ใช่เรื่องไกลเกินเอื้อมอีกต่อไป
โดย ดร.ปกรณ์ เพ็ชรประยูร สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศ และภูมิสารสนเทศ
2) แกะรอยอนาคต ผ่านข้อมูลชุดใหญ่ (Big Data)
โดย คุณชุติกา อุดมสิน ผู้ก่อตั้งบริษัท Good Factory
3) แอฟนี้เพื่อคุณ: 3 แอพลิชั่นที่จะช่วยให้การทำข้อมูลเป็นเรื่องง่ายขึ้น
โดย คุณดวงใจ รุ่งโรจน์เจริญกิจ แผนงานขับเคลื่อนสังคมด้วยวัฒนธรรมการใช้ข้อมูล
4) เมื่อคนตัวเล็กคิด(เรื่อง)ใหญ่: ศาสตร์และศิลป์ในการทำงานข้อมูลร่วมกับภาคประชาชน
โดย คุณวิไล นาไพวรรณ์ ตัวแทนจากเครือข่ายภาคประชาสังคม จังหวัดเชียงราย

ห้องย่อยที่ 2: “SEA GAME: ลอง เล่น แปรข้อมูลสู่ยุทธศาสตร์พลังงาน” (ห้องประชุมย่อย 404 ชั้น 4)

กระบวนการเรียนรู้ข้อมูลสู่การออกแบบยุทธศาสตร์พลังงาน โดยประยุกต์ใช้ Strategic Environmental Assessment (SEA) หรือการประเมินยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ยั่งยืน พัฒนาเป็นเกมส์ให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีโอกาสร่วมเล่มเพื่อเรียนรู้ประสบการณ์ในการใช้ข้อมูลสำหรับพิจารณาทางเลือกยุทธศาสตร์และประเมินยุทธศาสตร์ โดยใช้นโยบายพลังงานเป็นตัวอย่างจุดประเด็น
นำเกมส์โดย ดร.เดชรัต สุขกำเนิด คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และทีมเถื่อนเกมส์