เวที "จุดประกายสมัชชาอู่ข้าวอู่น้ำ ภาคกลาง 28 จังหวัด อู่ข้าวอู่น้ำในยามวิกฤติ Agrarian Economic Design Workshop"

ทางแผนงานได้จัดเวทีจุดประกายสมัชชาอู่ข้าวอู่น้ำ ภาคกลาง 28 จังหวัด อู่ข้าวอู่น้ำในยามวิกฤติ Agrarian Economic Design Workshop ในวันที่ 7 มกราคม 2559 ที่สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน
ภายในงานดังกล่าว ได้จัดกระบวนการในรูปแบบของกิจกรรมที่เน้นการออกแบบยกระดับผลิตภัณฑ์ภาคเกษตร ซึ่งจะเป็นการต่อยอดพัฒนาภาคเกษตรให้แข็งแกร่งขึ้นกว่าเดิม โดยผ่านความเข้าใจคุณค่าในแง่มุมต่างๆ ทั้งในเชิงเศรษฐกิจ สังคม สุขภาพ และระบบนิเวศของผลิตภัณฑ์เดิมอย่างถ่องแท้ เพื่อให้สามารถเชื่อมโยงเหล่านั้นไปสู่การสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับเกษตรกร ชุมชน จนถึงกลุ่มผู้ผลิต และการเห็นโอกาสในการพัฒนาผลิตภัณฑ์นั้นๆ โดยกิจกรรมในครั้งนี้มีการแบ่งกลุ่มการคิดผลิตภัณฑ์เป็น 6 กลุ่มด้วยกัน ได้แก่ ข้าว ผัก ทุเรียน ไผ่ ปลานิล และข้าวโพด โดยผลจากการระดมความคิดเห็นได้ผลงานที่แสดงถึงข้อมูลคุณค่า และอัตถประโยชน์ต่างๆ ของแต่ละผลิตภัณฑ์