เวที “จุดประกายความคิด หนองคาย มื้อนี้จะไปจังได๋ต่อ”

ทางแผนงานได้จัดเวที “จุดประกายความคิด หนองคาย มื้อนี้จะไปจังได๋ต่อ” วันพุธที่ 16 ธันวาคม 2558 เวลา 10.00 – 15.00 น. นำเสนอข้อมูลการพัฒนาจังหวัดหนองคายแก่ภาคีเครือข่ายภาคปะชาสังคม โดยมีผู้เข้าร่วมแลกเปลี่ยนประมาณ 30 คน โดยประเด็นที่ได้รับความสนใจคือการสถานการณ์ป่าไม้ และการมีส่วนร่วมในการพัฒนาผ่านมุมมองของวัยโจ๋ (15-25 ปี) อย่างไรก็ดีประเด็นที่มีการแลกเปลี่ยนและคาดว่าจะเป็นโจทย์การทำงานของพื้นที่ต่อไปประกอบด้วย 2 ประเด็น ได้แก่ 1) การรักษาและเพิ่มพูนทรัพยากรธรรมชาติที่เป็นฐานทุนสำหรับการพัฒนาของชุมชน 2) แนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากที่เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม