เวที “จุดประกายความคิด เชียงรายสู่เส้นทางเขตเศรษฐกิจพิเศษ”

เวที “จุดประกายความคิด เชียงรายสู่เส้นทางเขตเศรษฐกิจพิเศษ” วันพุธที่ 24 ธันวาคม 2558 เวลา 13.00 – 15.00 น. นำเสนอข้อมูลการพัฒนาจังหวัด และข้อมูลเขตเศรษฐกิจพิเศษ ที่อำเภอแม่สาย โดยมีผู้เข้าร่วมประมาณ 80 คน
ประกอบด้วยภาคประชาสังคมและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยประเด็นที่ได้รับความสนใจคือ การพัฒนาบนฐานของข้อมูลเพื่อสะท้อนทุนของชุมชน และการเจาะลึกเรื่องการต่อยอดผลิตภัณฑ์ เพื่อสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก โดยผลจากการแลกเปลี่ยนพูดคุยทำให้ทางภาคประชาสังคม และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกิดแนวคิดที่จะมีการจัดเก็บข้อมูลระดับตำบล และข้อมูลผลิตภัณฑ์หรือบริการการเกษตรที่เกิดขึ้นในพื้นที่ เพื่อเป็นฐานสำหรับการวางแผนพัฒนาชุมชน และใช้เป็นฐานในการประเมินผลกระทบทางบวกและลบจากการพัฒนาต่างๆ ที่จะเข้ามาในพื้นที่