ข่าวสาร

แผนงานขับเคลื่อนสังคมด้วยวัฒนธรรมการใช้ข้อมูลเกิดขึ้นจากการรวมตัวกันของหลายหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทำงานเรื่องการใช้ข้อมูลเพื่อการพัฒนา เช่น สำนักงานสถิติแห่งชาติ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เครือข่ายเสียงประชาชนและมูลนิธินโยบายสุขภาวะ โดยมีเป้าหมายในการกระตุ้นให้คนในสังคมใช้ข้อมูล/ตัวชี้วัด/ดัชนีเพื่อการวางแผนและตัดสินใจจะนำไปสู่การพัฒนารอบด้าน ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมได้อย่างสมดุล อันนำไปสู่สังคมสุขภาวะที่ดี

กระบวนการฝึกอบรมทักษะการวิเคราะห์และการนำเสนอข้อมูลเพื่อการพัฒนา พร้อมกับเรียนรู้การเชื่อมโยงข้อมูลกับการกำหนดทิศทางการพัฒนา การประยุกต์ใช้แอพลิเคชั่น Data More (การสืบค้นข้อมูลตัวชี้วัด), แอพลิเคชั่น Data Me (การสร้างแบบสอบถามออนไลน์) และ แอพลิเคชั่น Data Move (การสร้างกราฟนำเสนอข้อมูลแบบเคลื่อนไหว) เพื่อช่วยให้การทำงานข้อมูลของท่านมีประสิทธิภาพ สะดวก รวดเร็ว และสนุกมากขึ้น

16 ก.พ. 2558 เปิดพื้นที่สำหรับทุกภาคส่วนในการร่วมคิด ร่วมคุยถึงประสบการณ์ และความท้าทายของการจัดทำและการใช้ข้อมูลเพื่อการวางแผนการพัฒนาในทุกระดับ ทั้งนี้ผลของเวทีชวนคิด ชวนคุย ““วัฒนธรรมการใช้ข้อมูลเพื่อการเปลี่ยนผ่านของสังคมไทย” นั้นจะนำไปสู่การขับเคลื่อนงานด้านข้อมูลเพื่อการพัฒนาของทุกภาคส่วนดังนี้

๑) องค์กร หรือหน่วยงานที่มีบทบาทสนับสนุนทุกภาคส่วนโดยเฉพาะระดับท้องถิ่นและภาคประชาสังคมใช้ข้อมูลเพื่อการวางแผนการพัฒนา สามารถกำหนดยุทธศาสตร์การหนุนเสริมการใช้ข้อมูลให้กับเครือข่ายตนได้อย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ

วันที่ 24 พ.ค. 2557 ทางแผนงานร่วมกับเครือข่าย เช่น พอช. สช. และสภากลาง อำนาจเจริญ นำเสนอผลการเก็บข้อมูลเศรษฐกิจ สังคมต่อเทศบาลตำบลไก่คำในเดือนพ.ค. ซึ่งทางเทศบาลตำบลไก่คำนำหลายข้อมูลที่นำเสนอแปลงเป็นนโยบายการพัฒนา เช่น จะมีการส่งเสริมเรื่องการปลูกพันธุ์ข้าวเพื่อลดเบาหวานของคนในตำบล การพึ่งตนเองด้านผักและผลไม้ เป็นต้น

แผนงานได้จัดกระบวนการวางแผนการเก็บข้อมูลระดับตำบลเพื่อการพัฒนา ร่วมกับเครือข่ายการทำงานอย่าง สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ มหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาเขตอำนาจเจริญ และเครือข่ายธรรมนูญจังหวัดอำนาจเจริญ ทดลองนำร่องการออกแบบเนื้อหาสำคัญสำหรับการวางแผนการพัฒนา โดยมีพื้นที่นำร่องที่ ตำบลไก่คำ อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ และมีการทดสอบการจัดเก็บ ประมวลผล และนำเสนอผลต่อเทศบาลตำบลไก่คำในวันที่ 24 พ.ค.2557 ซึ่งผลการทดสอบเป็นที่น่าพอใจระดับหนึ่ง ทางเทศบาลตำบลไก่คำนำหลายข้อมูลที่นำเสนอแปลงเป็นนโยบายการพัฒนา เช่น จะมีการส่งเสริมเรื่องการปลูกพันธุ์ข้าวเพื่อลดเบาหวานของคนในตำบล การพึ่

 

แผนงานขับเคลื่อนสังคมด้วยดัชนีชี้วัดความก้าวหน้าที่แท้จริง ขอเชิญผู้ที่สนใจร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูลและความคิดเห็นต่อการพัฒนาและการประยุกต์ใช้ดัชนีชี้วัดการพัฒนาประเทศ ในเวทีสถานีความคิด: การพัฒนาดัชนีชี้วัดความก้าวหน้าที่แท้จริงของประเทศไทย ครั้งที่ 4 ภายใต้หัวข้อ “ธรรมาภิบาล.. ยาสามัญประจำเมือง?” ในวันพุธที่ 19 กันยายน 2555  เวลา 9.00 - 12.30 น. ณ ห้องประชุมเพอริดอท 1  (Peridot 1)  ชั้น 3 โรงแรมริชมอนด์  จ.นนทบุรี  โดยมีกำหนดการดังนี้

กำหนดการ

เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2555 ณ.หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ นายอุดม ภิญโญ ผู้อำนวยการสำนักสถิติสาธารณมติ สำนักงานสถิติแห่งชาติ ร่วมกับแผนงานขับเคลื่อนสังคมด้วยดัชนีชี้วัดความก้าวหน้า สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ได้แถลง “ผลสำรวจความพึงพอใจและความสุขในชีวิตของชาวไทย” ซึ่งเป็นผลมาจากการเก็บข้อมูลจำนวน 54,100 ตัวอย่างทั่วประเทศ พบว่าคนไทยมีความพึงพอใจและความสุขในชีวิตอยู่ในระดับค่อนข้างดี โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในชีวิตที่ 7.64 และค่าเฉลี่ยความสุขอยู่ที่ 7.73 จากคะแนนเต็ม 10 ส่วนจังหวัดที่มีความพึ

แผนงานขับเคลื่อนสังคมด้วยดัขนีชี้วัดความก้าวหน้าที่แท้จริงขอเชิญท่านที่สนใจเข้าร่วมรับฟังการแถลง"ผลการสำรวจความพึงพอใจและความสุขในชีวิตของชาวไทย" โดยสำนักงานสถิติแห่งชาติ พร้อมร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่อแนวทางการพัฒนาและการประยุกต์ใช้ดัชนีชี้วัดความก้าวหน้าด้านเศรษฐกิจในเวทีสถานีความคิด: การพัฒนาดัชนีชี้วัดความก้าวหน้าที่แท้จริงของประเทศไทย ครั้ง 3 "เปลี่ยนมาตรวัดทางเศรษฐกิจให้เห็นชีวิตและความเป็นมนุษย์” ในวันอังคารที่ 12 มิถุนายน 2555 เวลา 9.00-15.30 น.

 

ขอเชิญเข้าร่วมระดมพลทางความคิดในเวที สถานีความคิด: การพัฒนาดัชนีชี้วัดความก้าวหน้าที่แท้จริงของประเทศไทย ครั้ง 2 "มาตรวัดการพัฒนาคน: ไม่หายแต่ล่องหน”  ในวันจันทร์ที่ 21 พฤษภาคม 2555 เวลา 8.30 - 12.30 น.  ณ โรงแรมริชมอนด์ จ. นนทบุรี เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูลและระดมความคิดเห็นต่อแนวทางการพัฒนาและการประยุกต์ใช้ดัชนีชี้วัดที่เกี่ยวเนื่องกับการพัฒนาคนในการสร้างการเปลี่ยนแปลงและความก้าวหน้าในสังคมไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

 

ขอเชิญเข้าร่วมระดมพลทางความคิดในเวที สถานีความคิด: การพัฒนาดัชนีชี้วัดความก้าวหน้าที่แท้จริงของประเทศไทย ครั้ง 1 "ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม...มิติที่หายไปจากความก้าวหน้าของสังคมไทย”  ในวันศุกร์ ที่ 20 เมษายน 2555 เวลา 8.30 - 12.30 น.  ณ ห้องประชุมเพอริดอท 12  (Peridot 12) โรงแรมริชมอนด์ จ.

Pages