ข่าวสาร

แผนงานขับเคลื่อนสังคมดัวยดัชนีชี้วัดความก้าวหน้าที่แท้จริง สำนักงานกองทุนสนับสนุนและสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) และมูลนิธินโยบายสุขภาวะ จัดให้มีการฝึกอบรมเรื่อง “กลยุทธ์การสร้างสื่อขับเคลื่อนสังคม” ในวันที่ 19-20 มกราคม พ.ศ. 2555 ณ โรงแรม ที เค พาเลซ แจ้งวัฒนะ หลักสี่ กรุงเทพฯ

 

จากวิกฤตการณ์น้ำท่วมที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ในขณะนี้  ทางแผนงานขับเคลื่อนดัชนีชี้วัดความก้าวหน้าที่แท้จริงขอประกาศเลื่อนการจัดฝึกอบรมหลักสูตรย่อยที่ 3 การสื่อสารกับสังคม”เปลี่ยนความคิดเป็นนโยบาย” ในวันที่ 28-30 ตุลาคม 2554 ออกไป โดยมีกำหนดการที่จะจัดการฝึกอบรมใหม่ในช่วงเดือนธันวาคม 2554 ทั้งนี้จะได้แจ้งให้ทราบถึงกำหนดการใหม่อีกครั้งในโอกาสต่อไป และขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ด้วย

ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมฝึกอบรม “นวัตกรรมทางสังคม: เปลี่ยนข้อจำกัดเป็นทางออก” ในวันที่ 22-24 กันยายน พ.ศ. 2554 ณ ชลพฤกษ์รีสอร์ท จ. นครนายก จัดโดยแผนงานขับเคลื่อนสังคมดัวยดัชนีชี้วัดความก้าวหน้าที่แท้จริง สำนักงานกองทุนสนับสนุนและสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมอบรม

วันที่ 23 มิถุนายน ที่หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ (สวนโมกข์ กรุงเทพฯ) สำนักงานสถิติแห่งชาติ กรมสุขภาพจิต องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งชาติไทย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือว่าด้วย การริเริ่มการพัฒนาขีดความก้าวหน้าแห่งชาติ (National Progress Index Initiative)

จากกระแสเรื่องการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่มีการพูดถึงกันอย่างกว้างขวางในหลายภาคส่วนและได้มีการพัฒนาดัชนีต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น ดัชนีความอยู่ดีมีสุข ( Wellbeing Index) ดัชนีความสุขมวลรวมประชาชาติ (Gross National Happiness) และดัชนีอื่นๆอีกมากมาย โดยหวังว่าจะถูกนำมาใช้เป็นเครื่องมือที่สำคัญที่จะช่วยชี้นำทิศทางในการพัฒนาประเทศให้เดินไปในทิศทางที่ถูกต้อง

Pages