กระบวนการจัดเก็บข้อมูลระดับตำบลสู่การวางแผนพัฒนาตำบลไก่คำ อำนาจเจริญ

แผนงานได้จัดกระบวนการวางแผนการเก็บข้อมูลระดับตำบลเพื่อการพัฒนา ร่วมกับเครือข่ายการทำงานอย่าง สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ มหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาเขตอำนาจเจริญ และเครือข่ายธรรมนูญจังหวัดอำนาจเจริญ ทดลองนำร่องการออกแบบเนื้อหาสำคัญสำหรับการวางแผนการพัฒนา โดยมีพื้นที่นำร่องที่ ตำบลไก่คำ อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ และมีการทดสอบการจัดเก็บ ประมวลผล และนำเสนอผลต่อเทศบาลตำบลไก่คำในวันที่ 24 พ.ค.2557 ซึ่งผลการทดสอบเป็นที่น่าพอใจระดับหนึ่ง ทางเทศบาลตำบลไก่คำนำหลายข้อมูลที่นำเสนอแปลงเป็นนโยบายการพัฒนา เช่น จะมีการส่งเสริมเรื่องการปลูกพันธุ์ข้าวเพื่อลดเบาหวานของคนในตำบล การพึ่งตนเองด้านผักและผลไม้ เป็นต้น สำหรับในส่วนของเนื้อหานั้นทางแผนงาน ร่วมกับม.มหิดลในการปรับปรุงเนื้อหาให้เหมาะสมอีกครั้ง และเตรียมตัวในการจัดเก็บข้อมูลในระบบ Online ทั้ง 63 ตำบลเพื่อนำไปสู่การจัดทำแผนการพัฒนาอำนาจเจริญสู่เมืองธรรมเกษตร

โดย: 
ดวงใจ