ขอเชิญเข้าร่วมเวทีสถานีความคิดครั้งที่ 4 "ธรรมภิบาล...ยาสามัญประจำเมือง?" วันที่ 19 กันยายน 55

 

แผนงานขับเคลื่อนสังคมด้วยดัชนีชี้วัดความก้าวหน้าที่แท้จริง ขอเชิญผู้ที่สนใจร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูลและความคิดเห็นต่อการพัฒนาและการประยุกต์ใช้ดัชนีชี้วัดการพัฒนาประเทศ ในเวทีสถานีความคิด: การพัฒนาดัชนีชี้วัดความก้าวหน้าที่แท้จริงของประเทศไทย ครั้งที่ 4 ภายใต้หัวข้อ “ธรรมาภิบาล.. ยาสามัญประจำเมือง?” ในวันพุธที่ 19 กันยายน 2555  เวลา 9.00 - 12.30 น. ณ ห้องประชุมเพอริดอท 1  (Peridot 1)  ชั้น 3 โรงแรมริชมอนด์  จ.นนทบุรี  โดยมีกำหนดการดังนี้

กำหนดการ

9.00- 9.30 น.                ลงทะเบียน

9.30- 10.00 น.             กล่าวต้อนรับและนำเสนอเครื่องมือสะท้อนความก้าวหน้า (National Progress Index) จากแผนงานฯ                                 

            โดย คุณดวงใจ รุ่งโรจน์เจริญกิจ มูลนิธินโยบายสุขภาวะ     

10.00-1 0.15 น.            พักรับประทานอาหารว่าง

10.15- 11.00 น.           จุดประเด็นความคิด “ธรรมาภิบาล: ยาสามัญประจำเมือง?”

                                                โดย ดร.เดชรัต สุขกำเนิด คณะเศรษฐศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์

11.00- 12.15 น.            เปิดพื้นที่สถานีความคิด ““ธรรมาภิบาล: ยาสามัญประจำเมือง?”

                                                อำนวยความสะดวกโดย ดร.เดชรัต สุขกำเนิด

12.15- 12.30 น.            สรุปผลการระดมความคิดเห็น

12.30 น.                       รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน

หมายเหตุ: ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่คุณดวงดาว  โทร. 02-920 9691-2

โดย: 
แผนงานขับเคลื่อนสังคมด้วยดัชนีชี้วัดความก้าวหน้าที่แท้จริง