ปฏิบัติการชวนคิด ชวนคุย: “วัฒนธรรมการใช้ข้อมูลเพื่อการเปลี่ยนผ่านของสังคมไทย”

16 ก.พ. 2558 เปิดพื้นที่สำหรับทุกภาคส่วนในการร่วมคิด ร่วมคุยถึงประสบการณ์ และความท้าทายของการจัดทำและการใช้ข้อมูลเพื่อการวางแผนการพัฒนาในทุกระดับ ทั้งนี้ผลของเวทีชวนคิด ชวนคุย ““วัฒนธรรมการใช้ข้อมูลเพื่อการเปลี่ยนผ่านของสังคมไทย” นั้นจะนำไปสู่การขับเคลื่อนงานด้านข้อมูลเพื่อการพัฒนาของทุกภาคส่วนดังนี้

๑) องค์กร หรือหน่วยงานที่มีบทบาทสนับสนุนทุกภาคส่วนโดยเฉพาะระดับท้องถิ่นและภาคประชาสังคมใช้ข้อมูลเพื่อการวางแผนการพัฒนา สามารถกำหนดยุทธศาสตร์การหนุนเสริมการใช้ข้อมูลให้กับเครือข่ายตนได้อย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ

๒) องค์กร หรือหน่วยงานต้นน้ำด้านข้อมูล ได้ยินเสียงสะท้อนที่มีต่อข้อมูลของกลุ่มผู้ใช้หลากหลายระดับ อันนำไปสู่การออกแบบการจัดทำข้อมูลที่หนุนเสริมการขับเคลื่อนงานพัฒนาได้อย่างเหมาะสม และตรงกับความต้องการของกลุ่มผู้ใช้อย่างแท้จริง

๓) กลุ่มผู้ใช้ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์การใช้ข้อมูลในหลากหลายรูปแบบ ทั้งในแง่ของบริบทพื้นที่ เป้าหมาย และกระบวนการขับเคลื่อนที่แตกต่างกัน เพื่อให้กลุ่มผู้ใช้ สามารถนำมุมมองและแนวทางใหม่ๆ ไปปรับใช้กับการออกแบบกระบวนการใช้ข้อมูลที่เหมาะสมของตนเอง รวมถึงหาร่วมค้นหาหัวใจสำคัญของการสร้างวัฒนธรรมการใช้ข้อมูลเพื่อการวางแผนให้เกิดขึ้นจริงในสังคมไทย

๔) เป็นพื้นที่สำหรับการเรียนรู้นวัตกรรมการจัดการและการวิเคราะห์ข้อมูลรูปแบบใหม่ๆ

๕) สร้างเครือข่ายการทำงานร่วมกันระหว่างคนต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำของข้อมูล

หมายเหตุ: สามารถ Download แบบตอบรับการเข้าร่วมได้ที่ สื่อเผยแพร่>แผ่นพับ/โปสเตอร์>แบบตอบรับ หรือที่ "เอกสารแนะนำ" ด้านล่าง