สำนักงานสถิติเผยคนไทยยังมีความพึงพอใจและความสุขในชีวิตค่อนข้างดี

เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2555 ณ.หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ นายอุดม ภิญโญ ผู้อำนวยการสำนักสถิติสาธารณมติ สำนักงานสถิติแห่งชาติ ร่วมกับแผนงานขับเคลื่อนสังคมด้วยดัชนีชี้วัดความก้าวหน้า สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ได้แถลง “ผลสำรวจความพึงพอใจและความสุขในชีวิตของชาวไทย” ซึ่งเป็นผลมาจากการเก็บข้อมูลจำนวน 54,100 ตัวอย่างทั่วประเทศ พบว่าคนไทยมีความพึงพอใจและความสุขในชีวิตอยู่ในระดับค่อนข้างดี โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในชีวิตที่ 7.64 และค่าเฉลี่ยความสุขอยู่ที่ 7.73 จากคะแนนเต็ม 10 ส่วนจังหวัดที่มีความพึงพอใจในชีวิตสูงสุดได้แก่จังหวัดบึงกาฬ (9.15) ขณะที่จังหวัดนราธิวาสมีความพึงพอใจในชีวิตต่ำสุด (6.74) นอกจากนี้ประชาชนให้คะแนนความพึงพอใจต่อระบบการศึกษาต่ำสุด (6.96) รองลงมาเป็นการทำงาน (7.12) และสภาพสังคม (7.33) ขณะที่ความพึงพอใจต่อชีวิตครอบครัวสูงสุด (7.75)  และประชาชนเห็นว่าการมีสุขภาพที่ดีเป็นสิ่งสำคัญต่อชีวิตมากที่สุด (8.74)

ผอ. อุดม ภิญโญ ชี้ว่าการสะท้อนความอยู่ดีมีสุขของคนในสังคมให้น้ำหนักกับการวัดปัจจัย/วัตถุภายนอกที่จำเป็นต่อการมีคุณภาพชีวิตที่ดี  แต่บางครั้งการมีคุณภาพชีวิตที่ดีก็ไม่ได้หมายถึงความสุขของผู้คนในสังคมเสมอไป ดังนั้นการวัดความพึงพอใจและความสุขในชีวิตจึงเป็นสิ่งจำเป็นที่ต้องทำควบคู่กัน ซึ่งที่ผ่านมามีการวัดความสุขและความพึงพอใจของผู้คนในสังคมมีน้อยมาก ดังนั้นภารกิจนี้จึงเกิดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้คนในสังคมมีส่วนร่วมในการสะท้อนและประเมินความพึงพอใจและความสุขของตนเอง ผลดังกล่าวจะเป็นจุดเริ่มต้นของกระบวนการสร้างตัวชี้วัดความอยู่ดีมีสุขของคนจากทั้งภายนอกและภายในต่อไป

ดร. เดชรัต สุขกำเนิด หนึ่งในคณะจัดทำผลสำรวจ  กล่าวว่าความพยายามในการวัดความพึงพอใจและความสุขของคนนั้นมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการออกแบบนโยบาย แผนงาน และโครงการ ให้มีความละเอียดอ่อน รอบด้าน และเหมาะสมกับความหลายหลายของผู้คนในสังคม จากผลการสำรวจในครั้งนี้ เราพบว่ากลุ่มอาชีพที่มีความน่าเป็นห่วงที่สุด คืออาชีพที่หาเช้ากินค่ำอย่างกรรมกร รับจ้าง พนักงานลูกจ้างรายวัน รวมถึงเกษตรกรที่ไม่มีที่ดินเป็นของตนเอง เพราะเป็นกลุ่มที่มีความพึงพอใจในชีวิตต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ และมีความพึงพอใจต่อระบบบริการทางสังคมต่างๆ น้อยมากในแทบทุกด้าน  นอกจากนี้กลุ่มผู้สูงวัยเป็นกลุ่มที่พึงพอใจในชีวิตต่ำที่สุด อย่างไรก็ตามผลสำรวจเหล่านี้ไม่ใช่คำตอบสุดท้าย แต่เป็นจุดเริ่มต้นสำหรับนักพัฒนา และผู้กำหนดนโยบายในการทำความเข้าใจสังคม ความหลากหลายของผู้คนในสังคม ความสัมพันธ์ระหว่างความสุขและปัจจัยภายนอก  เพื่อเป็นฐานในการสร้างนโยบายสาธารณะโดยมีความพึงพอใจและความสุขของคนทุกคนในสังคมเป็นเป้าหมาย ผลสำรวจครั้งนี้ยังมีอีกหลายเรื่องที่สะท้อนความนึกคิดของผู้คนในสังคมได้ดี ดังนั้นหากนักพัฒนา นักวิจัยหรือแม้แต่จังหวัดที่สนใจผลสำรวจเชิงลึก สามารถติดต่อมาที่แผนงานได้ เพราะผลสำรวจครั้งนี้สามารถรายงานผลได้ถึงระดับจังหวัดเลยทีเดียว 

ดาวน์โหลด บทสรุปสำหรับผู้บริหารการสำรวจความพึงพอใจในชีวิตของคนไทยในปี พ.ศ. 2555

 

โดย: 
แผนงานขับเคลื่อนสังคมดัวยดัชนีชี้วัดความก้าวหน้าที่แท้จริง