เวทีคืนข้อมูล "สภาพเศรษฐกิจ และสังคมเพื่อการวางแผนพัฒนา" เทศบาลตำบลไก่คำ จ. อำนาจเจริญ

วันที่ 24 พ.ค. 2557 ทางแผนงานร่วมกับเครือข่าย เช่น พอช. สช. และสภากลาง อำนาจเจริญ นำเสนอผลการเก็บข้อมูลเศรษฐกิจ สังคมต่อเทศบาลตำบลไก่คำในเดือนพ.ค. ซึ่งทางเทศบาลตำบลไก่คำนำหลายข้อมูลที่นำเสนอแปลงเป็นนโยบายการพัฒนา เช่น จะมีการส่งเสริมเรื่องการปลูกพันธุ์ข้าวเพื่อลดเบาหวานของคนในตำบล การพึ่งตนเองด้านผักและผลไม้ เป็นต้น

โดย: 
ดวงใจ