เวทีวิชาการ “วัฒนธรรมการใช้ข้อมูล: เจาะข้อมูล จูนความคิด แจ้งวิกฤต จุดติดทุกโอกาส” (25 เมษายน 2560) ณ ห้องประชุมออดิทอเรียม ชั้น 2 ศูนย์ประชุมวายุภักษ์

แผนงานขับเคลื่อนสังคมด้วยวัฒนธรรมการใช้ข้อมูลเกิดขึ้นจากการรวมตัวกันของหลายหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทำงานเรื่องการใช้ข้อมูลเพื่อการพัฒนา เช่น สำนักงานสถิติแห่งชาติ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เครือข่ายเสียงประชาชนและมูลนิธินโยบายสุขภาวะ โดยมีเป้าหมายในการกระตุ้นให้คนในสังคมใช้ข้อมูล/ตัวชี้วัด/ดัชนีเพื่อการวางแผนและตัดสินใจจะนำไปสู่การพัฒนารอบด้าน ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมได้อย่างสมดุล อันนำไปสู่สังคมสุขภาวะที่ดี
ตลอดระยะเวลาการทำงานของแผนงานฯ ได้ร่วมกับภาคีเครือข่ายในการหนุนเสริมให้เกิดวัฒนธรรมการใช้ข้อมูลในการวางแผน โดยเฉพาะการขับเคลื่อนการพัฒนาระดับจังหวัด ในระหว่างทางของการขับเคลื่อนพบว่ากระแสความต้องการและการตื่นตัวของทุกภาคส่วนในเรื่องข้อมูลเกิดขึ้นอย่างกว้างขวาง อย่างไรก็ดีการจัดทำและใช้ข้อมูลในปัจจุบันนั้นไม่เหมือนอดีตอีกต่อไป โดยเฉพาะในยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงจากยุคอนาล๊อกสู่ยุคดิจิทัล ทำให้เกิดการขยายตัวและการได้มาซึ่งข้อมูลใหม่ๆ อย่างมหาศาลและไร้ขีดจำกัด ขยายจากการเก็บข้อมูลภาคสนาม และข้อมูลทะเบียน ไปสู่ข้อมูลจากโซเชียลมีเดีย และข้อมูลดาวเทียม หรือระบบ AI มากขึ้น รวมถึงการเข้ามามีบทบาทในฐานะผู้จัดทำและวิเคราะห์ข้อมูลจากภาคส่วนอื่นๆ ที่นอกเหนือจากภาครัฐ ไม่ว่าจะเป็นการมีส่วนร่วมจากภาคเอกชน และประชาสังคมผ่านเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บข้อมูลแนวใหม่
จากความท้าทายข้างต้น ทำให้แผนงานฯ เห็นถึงความจำเป็นในการเปิดพื้นที่สำหรับทุกภาคส่วนในการร่วมคิด ร่วมคุยถึงประสบการณ์ และความท้าทายของการจัดทำและการใช้ข้อมูลเพื่อการวางแผนการพัฒนาในทุกระดับ ผ่านเวทีวิชาการ “วัฒนธรรมการใช้ข้อมูล: เจาะข้อมูล จูนความคิด แจ้งวิกฤต จุดติดทุกโอกาส” ในวันอังคารที่ 25 เมษายน 2560 โดยหวังว่าจะเป็นเวทีจุดประกายไปสู่การเรียนรู้แนวทางการประยุกต์ใช้ข้อมูลสู่การขับเคลื่อนพัฒนา พร้อมกับเรียนรู้นวัตกรรมใหม่ๆ ในการจัดการและประยุกต์ใช้ข้อมูลเพื่อการออกแบบและวางแผนพัฒนาในทุกระดับ

กำหนดการ
08.00 – 09.00 น. ลงทะเบียน
09.00 – 09.10 น. กล่าวต้อนรับ
โดย ดร.ณัฐพันธ์ ศุภกา สำนักพัฒนาภาคีสัมพันธ์และวิเทศน์สัมพันธ์ สสส.
09.10 – 09.30 น. ปาฐกถา “การเรียนรู้กลับทางในสังคมดิจิทัล”
โดย ศาสตราจารย์ นายแพทย์วิจารณ์ พานิช
ประธานกรรมการสถาบันส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อสังคม
09.30 – 09.45 น. ปาฐกถา “ระบบข้อมูลในยุคดิจิทัล”
โดย นายอาจิน จิรชีพพัฒนา
รองผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ
09.45 – 10.00 น. พักรับประทานอาหารว่าง
10.00 – 12.00 น. พื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ มองอดีตผ่านข้อมูลเพื่อการออกแบบอนาคต
12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 15.00 น. เปิดความคิด นวัตกรรมการจัดทำและการใช้ข้อมูลผ่าน 2 กิจกรรมห้องย่อย ดังนี้

• ห้องย่อยที่ 1 : นวัตกรรมการใช้ข้อมูลเพื่อการขับเคลื่อนสังคมในยุค 4.0 (ห้องประชุมย่อย 403 ชั้น 4)

1) ไกลแค่ไหนคือใกล้...เมื่อข้อมูลจากฟ้า(ข้อมูลดาวเทียม) ไม่ใช่เรื่องไกลเกินเอื้อมอีกต่อไป
โดย ดร.ปกรณ์ เพ็ชรประยูร สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศ และภูมิสารสนเทศ
2) แกะรอยอนาคต ผ่านข้อมูลชุดใหญ่ (Big Data)
โดย คุณชุติกา อุดมสิน ผู้ก่อตั้งบริษัท Good Factory
3) แอฟนี้เพื่อคุณ: 3 แอพลิชั่นที่จะช่วยให้การทำข้อมูลเป็นเรื่องง่ายขึ้น
โดย คุณดวงใจ รุ่งโรจน์เจริญกิจ แผนงานขับเคลื่อนสังคมด้วยวัฒนธรรมการใช้ข้อมูล
4) เมื่อคนตัวเล็กคิด(เรื่อง)ใหญ่: ศาสตร์และศิลป์ในการทำงานข้อมูลร่วมกับภาคประชาชน
โดย คุณวิไล นาไพวรรณ์ ตัวแทนจากเครือข่ายภาคประชาสังคม จังหวัดเชียงราย

ห้องย่อยที่ 2: “SEA GAME: ลอง เล่น แปรข้อมูลสู่ยุทธศาสตร์พลังงาน” (ห้องประชุมย่อย 404 ชั้น 4)

กระบวนการเรียนรู้ข้อมูลสู่การออกแบบยุทธศาสตร์พลังงาน โดยประยุกต์ใช้ Strategic Environmental Assessment (SEA) หรือการประเมินยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ยั่งยืน พัฒนาเป็นเกมส์ให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีโอกาสร่วมเล่มเพื่อเรียนรู้ประสบการณ์ในการใช้ข้อมูลสำหรับพิจารณาทางเลือกยุทธศาสตร์และประเมินยุทธศาสตร์ โดยใช้นโยบายพลังงานเป็นตัวอย่างจุดประเด็น
นำเกมส์โดย ดร.เดชรัต สุขกำเนิด คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และทีมเถื่อนเกมส์

สามารถลงทะเบียนออนไลน์เพื่อเข้าร่วมงาน ได้ที่ https://goo.gl/forms/xMQY0AlUD1zcDmvF2

ติดต่อสอบถาม: ดวงดาว ธรรมติน 02-920-9692 084-660-7605 084-424-3424
jaiko17@yahoo.com หรือ duangdao025@hotmail.com

โดย: 
แผนงานขับเคลื่อนสังคมด้วยวัฒนธรรมการใช้ข้อมูล