เวทีสถานีความคิด: การพัฒนาดัชนีชี้วัดความก้าวหน้าที่แท้จริงของประเทศไทย ครั้ง 1 วันที่ 20 เม.ย. 55

ขอเชิญเข้าร่วมระดมพลทางความคิดในเวที สถานีความคิด: การพัฒนาดัชนีชี้วัดความก้าวหน้าที่แท้จริงของประเทศไทย ครั้ง 1 "ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม...มิติที่หายไปจากความก้าวหน้าของสังคมไทย”  ในวันศุกร์ ที่ 20 เมษายน 2555 เวลา 8.30 - 12.30 น.  ณ ห้องประชุมเพอริดอท 12  (Peridot 12) โรงแรมริชมอนด์ จ. นนทบุรี เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูลและระดมความคิดเห็นต่อการพัฒนาดัชนีชี้วัดความก้าวหน้าของประเทศในด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อันจะนำไปสู่การวางแผนพัฒนาในระดับประเทศและท้องถิ่นที่คำนึงถึงความก้าวหน้าในทุกมิติ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่คุณธัญญาภรณ์ 02-9209691-2 หรือ 089-5238241

 

กำหนดการ

8.30-9.00 น.                  ลงทะเบียน

9.00-9.15 น.                  กล่าวต้อนรับและความมาของโครงการ

9.15-10.15 น.                เปิดประเด็นชวนคิด “ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม...มิติที่หายไปจาก      ความก้าวหน้าของสังคมไทย

                                       โดย คุณธัญญาภรณ์ สุรภักดี มูลนิธินโยบายสุขภาวะ

10.15-10.30 น.               พักรับประทานอาหารว่าง

10.30-12.15 น.               เปิดพื้นที่สถานีความคิด “สิ่งแวดล้อมกับสังคมไทย เราจะก้าว(หน้า)ไปอย่างไรดี?”

                                       อำนวยความสะดวกโดย ดร.เดชรัต สุขกำเนิด

12.15-12.30 น.               สรุปผลการระดมความคิดเห็น

12.30 น.                          รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน

โดย: 
แผนงานขับเคลื่อนสังคมดัวยดัชนีชี้วัดความก้าวหน้าที่แท้จริง