เวทีสถานีความคิด: การพัฒนาดัชนีชี้วัดความก้าวหน้าที่แท้จริงของประเทศไทย ครั้ง 2 วันที่ 21 พ.ค. 55

 

ขอเชิญเข้าร่วมระดมพลทางความคิดในเวที สถานีความคิด: การพัฒนาดัชนีชี้วัดความก้าวหน้าที่แท้จริงของประเทศไทย ครั้ง 2 "มาตรวัดการพัฒนาคน: ไม่หายแต่ล่องหน”  ในวันจันทร์ที่ 21 พฤษภาคม 2555 เวลา 8.30 - 12.30 น.  ณ โรงแรมริชมอนด์ จ. นนทบุรี เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูลและระดมความคิดเห็นต่อแนวทางการพัฒนาและการประยุกต์ใช้ดัชนีชี้วัดที่เกี่ยวเนื่องกับการพัฒนาคนในการสร้างการเปลี่ยนแปลงและความก้าวหน้าในสังคมไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

 

โดย: 
แผนงานขับเคลื่อนสังคมดัวยดัชนีชี้วัดความก้าวหน้าที่แท้จริง