วิดิโอ

ในงานนี้มีประเทศเพื่อนบ้านอาเชี่ยนไปร่วมงานกันหลายประเทศ ยกเว้น พม่า ลาวและเวียดนาม

การบรรยายเรื่อง “การพัฒนาดัชนีชี้วัดความก้าวหน้าของมนุษย์” โดย อ. ปาริชาต ศิวะรักษ์ เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2554 ณ สวนศิลป์บ้านดิน จ. ราชบุรี ในกิจกรรมฝึกอบรมหลักสูตรย่อยที่ 1: กระบวนการจัดทำตัวชี้วัดการพัฒนา “เปลี่ยนทุกข์ และความหวังเป็นข้อมูล” จัดโดยแผนงานขับเคลื่อนสังคมด้วยดัชนีชี้วัดความก้าวหน้าที่แท้จริง

ข้อคิดเห็นต่อการพัฒนาดัชนีความสุขระดับท้องถิ่น โดยดร. เดชรัต สุขกำเนิด ในงาน “ตัวชี้วัดความสุขเพื่อตำบลจัดการตนเอง” เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2555
การเล่นบทบาทสมมติในชั้นเรียนของนักศึกษาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อเรียนรู้การสร้างทางเลือกการพัฒนาบนฐานของการใช้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจ"